Welcome to VSEED 2016

Dự án phát triển và hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội Việt Nam VSEED

(Vietnam Social Entrepreneurship Empowerment and Development)

Mục đích thành lập

 

Góp phần phát triển xã hội bền vững bằng cách thay đổi quan niệm kinh doanh vì lợi nhuận truyền thống sang hướng kinh doanh cân bằng giữa các lợi ích “Kinh tế – Xã hội – Môi trường” của mô hinh Doanh nghiệp xã hội. Trong hoàn cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn và mô hình “Doanh nghiệp xã hội” còn chưa được lưu tâm đúng mức, dự án mong muốn lan tỏa khái niệm “Doanh nhân xã hội”, khái niệm “Thiện doanh” mạnh mẽ hơn trong cộng đồng kinh doanh.

Mục tiêu

Định hướng và cung cấp kiến thức cho sinh viên về mô hình Doanh Nghiệp Xã Hội, khởi sự Doanh nghiệp xã hội và tinh thần Doanh Nhân Xã Hội trong sự phát triển bền vững của xã hội

Tiếp sức và trợ giúp những sinh viên tiềm năng có khát khao khởi nghiệp với mô hình doanh nghiệp xã hội để hiện thực hóa những ý tưởng tuyệt vời của họ.

Kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội